Pre dlžníkov

Uhraďte svoje dlhy - Predídete dražbe

Dražobná spoločnosť, a.s. chápe dražbu odlišne od iných dražobníkov a za hlavný účel dražobného konania nepovažuje vydraženie Vášho majetku, ale uspokojenie veriteľovej pohľadávky vrátane nákladov dražby. Vďaka tomuto prístupu, približne 50 % všetkých návrhov na dražbu končí upustením od dražby z dôvodu uspokojenia pohľadávky alebo dosiahnutia dohody s veriteľom o splátkovom kalendári. Naša spoločnosť sa primárne snaží o dosiahnutie dohody medzi navrhovateľom dražby a dlžníkom.

V prípade, že dôjde k úhrade Vášho dlhu vrátane nákladov dražby, ktoré tvoria príslušenstvo pohľadávky ešte pred otvorením dražby OD DRAŽBY OKAMŽITE UPÚŠŤAME.

Váš dlh vrátane nákladov dražby môžete uhradiť na účet veriteľa ako aj na účet dražobníka.

Súčinnosť dlžníka, vlastníka

V záujme dosiahnutia, čo najlepšej predajnosti Vášho majetku a teda čo najvyššieho uspokojenia Vášho dlhu by sme radi upriamili Vašu pozornosť na Vaše povinnosti súvisiace s dražbou:

  • Ohodnotenie predmetu dražby. Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe alebo nájomca sú povinní po predchádzajúcej výzve v čase určenom v tejto výzve umožniť vykonanie ohodnotenia, ako aj obhliadku predmetu dražby (§ 12 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).

Upozornenie: V prípade, že ohodnotenie neumožníte, môže byť ohodnotenie vykonané v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách podľa dražobníkovi dostupných údajov. Porušením zákonním povinnosti sprístupniť predmet dražby môžete poškodiť hlavne vlastné záujmy, nakoľko Váš majetok môže byť predaný za nižšiu cenu ako by mohla byť reálne dosiahnutá nebyť Vášho porušenia zákona.

  • Informovanie dražobníka. Vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má predmet dražby v držbe alebo nájomca sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť dražobníkovi na jeho žiadosť všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby (§ 13a zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách).

Upozornenie: Naša spoločnosť žiada oznámenie všetkých skutočností o stave predmetu dražby ako aj o všetkých právach a záväzkoch vrátane nájomných, vo výzve na umožnenie ohodnotenia. V prípade ich zamlčania alebo účelového vytvárania takýchto záväzkov s úmyslom poškodenia veriteľa sa vystavujete riziku vzniku škody na strane veriteľa ako aj riziku prípadného trestného stíhania.

  • Odovzdanie predmetu dražby. Najmä v prípade nehnuteľností je bývalý vlastník predmetu dražby v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách odovzdať predmet dražby vydražiteľovi. V zmysle § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách zodpovedáte za omeškanie pri odovzdaní predmetu dražby, ktorým môžete vydražiteľovi spôsobiť nemalé škody.

Upozornenie: Chápeme, že strata vlastníckeho práva k predmetu dražby, najmä nehnuteľnosti je významným, avšak zákonným zásahom do Vašich práv. V poslednej fáze realizácie dražby, pri odovzdaní, sa snažíme citlivo spolupôsobiť na vydražiteľov, za účelom poskytnutia primeranej lehoty na zariadenie osobných záležitostí. Zo skúseností vieme, že práve Váš postoj počas dražobného konania ako aj v prípade odovzdania dokáže pozitívne ovplyvniť vydražiteľov v ich rozhodovaní pri preberaní predmetu dražby. Vyhnime sa prosím spoločne situáciám, ktoré vyhrocujú vzťahy medzi bývalými vlastníkmi a novými vlastníkmi.

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov