Opakovaná dražba súboru nehnuteľností v obci Prakovce. Výrazne znížená cena!!!

Opakovaná dražba súboru nehnuteľností v obci Prakovce. Výrazne znížená cena!!!

Lokalita

Prakovce, Prakovce, okres Gelnica, Košický kraj

Vyvolávacia cena153 434,00 €
Zábezpeka30 000,00 €
Dátum dražby25.05.2018 10:00 o 36 dní
1. obhliadka04.05.2018 11:00 o 15 dní
2. obhliadka18.05.2018 11:00 o 29 dní
Miesto dražbyNotársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Námestie osloboditeľov 20, Košice
Kontakty Telefón0948 917 600
Telefón02/5949 0124

Popis predmetu dražby

Predmetnom opakovanej dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1030 a č. 579  Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, okres: Gelnica, obec: Prakovce, k. ú. PRAKOVCE, a to:

Číslo listu vlastníctva 1030:

Pozemky parcely registra ,,C“: 

parcelné číslo: 659/21, výmera: 281 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 659/22, výmera: 206 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 659/23, výmera: 80 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 693, výmera: 194 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 705/5, výmera: 51 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 705/6, výmera: 951 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 659/21, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: dielne ORV

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 659/22, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad ORV

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 693, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad farebných kovov

 

Pozemky parcely registra ,,E“:

parcelné číslo: 76/3, výmera: 176 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 76/5, výmera: 584 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 80, výmera: 33 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 90/2, výmera: 7 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 90/3, výmera: 42 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 523/2, výmera: 681 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 792/10, výmera: 2439 m2, druh pozemku: Vodné plochy                  

Číslo  listu vlastníctva 579:

Pozemky parcely registra ,,C“ :

parcelné číslo: 163/1,  výmera: 7263 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 242/1, výmera: 15 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 248/1, výmera: 95 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 256, výmera: 448 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 304, výmera: 2165 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 712, výmera: 1038 m2, druh pozemku: Ostatné plochy

parcelné číslo: 713, výmera: 414 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné číslo: 134, na parc. č. 304, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova závodného stravovania

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: Prípojka vody – sklad farebných kovov, Vodomerná šachta, Prípojka kanalizácie, Kanalizačná šachta, Odvodňovacie rigoly, Priepust pri vstupe do areálu, Prípojka NN, Spevnené plochy betónové, Podkladová vrstva pod betónovú plochu, Spevnené plochy asfaltové, Podklad pod asfaltovú plochu, Zemné práce pod asfalt. Spevnenými plochami, Oporný múr pôvodný, Oporný múr nový, Oporný múr kamenný, Skládkové boxy kovového odpadu, Samonosná posuvná brána, Automobilová váh, Plot predný a bočný, Plot plechový a pod.

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,, stojí a leží“.

Bližšie informácie o pripravovanej dražbe získate na tel. č. 02/59490131 resp. na mobil. čísle 0903 236 164.

Iné dražby v tomto kraji

Newsletter

Chcem byť pravidelne informovaný o dražbách. Súhlasím so zasielaním noviniek

Kontaktujte nás

Telefón (02) 5949 0111, (02) 5949 0132
E-mail zaujem@drazobnaspolocnost.sk

Na stránkach používame cookies.

Prihlásenie k odberu noviniek

Vyplňte Váš email a označte tie kraje, o ktorých chcete dostávať novinky do Vašej emailovej schránky.Máte záujem o túto dražbu?

Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Zadajte prosím meno.
Zadajte prosím telefonický kontakt.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zaujíma Vás táto dražba?

Vyplňte Váš email a my Vás budeme informovať o zmenách a dôležitých termínoch tejto dražby.

Týmto, ako záujemca o dražby realizované Dražobnou spoločnosťou, a.s., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3070/B (ďalej len “Dražobná spoločnosť, a.s.”) udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov o mojej osobe, konkrétne meno, priezvisko, telefónne číslo, mailová adresa podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) spoločnosti Dražobná spoločnosť, a.s., a to pre účely databázy záujemcov, poštového, telefonického, a mailového kontaktu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí po dobu 5 rokov. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Za týmto účelom budú uvedené osobné údaje poskytnuté i osobám povereným Dražobnou spoločnosťou, a.s. na vykonávanie činností súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 Z. z.

Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú pravdivé, boli poskytnuté slobodne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle § 68 ods. 7 písm. b) Zákona č. 122/2013 Z. z.

Súhlas so spracovaním osobných údajov